QUY TRÌNH LÀM SEO

1.  Tư vấn khách hàng xây dựng chiến lược Seo cho doanh nghiệp

 • Xác định kế hoạch phát triển website
 • Lựa chọn tên miền
 • Lựa chọn chiến lược từ khóa
 • Khảo sát đối thủ cạnh tranh
 • Xây dựng timeline chiến dịch và kênh seo
 • Tính toán ngân sách đầu tư
 • Phân công chiến dịch

2. Tối ưu hóa cấu trúc tiền xây dựng web

 • Xây dựng cấu trúc website
 • Xây dựng layout website
 • Xử lý code và hosting để tối ưu pageload
 • Quản lý và xử lý hình ảnh/media trên web
 • Tích hợp công cụ đo lường người dùng và quản lý bots (Analytics/ webmaster tools)

3. Onpage seo – Tối ưu hóa web

 • Thiết lập điều hướng bot (Bot navigation)
 • Thiết lập điều hướng người dùng (Visitor navigation)
 • Xử lý Meta name theo Starter Guidelines của Google (các thẻ Meta title, description, Index, follow, Alt tag cho ảnh, H1, H2…)
 • Xử lý URL địa chỉ web theo hướng rewrite
 • Xử lý mật độ từ khóa trên trang
 • Xử lý Internal link (Liên kết nội bộ)
 • Xử lý tối ưu xuất hiện nội dung, tăng tỷ lệ CRO (Conversion rate – tỷ lệ chuyển đổi dịch vụ), tăng mật độ nội dung liên quan…
 • Xử lý các liên kết external link (Link out), Trang lỗi (HTTP respond code)
 • Tích hợp công cụ SMO (Social media optimization)
 • Tích hợp các thông số tăng uy tín website như Cookies domain, Contact info, Terms, Privacy policy…
 • Tạo Sitemap và submit vào WT
 • Theo dõi Webmaster tools, Google Analytics, Trends ghi nhận các chỉ số quan trọng như Bounce rate (bỏ trang), Page views/ Visitors / Time on site/ CTR/ địa lý / Refering site (Traffic từ web), Organic search (Kết quả tự nhiên)…

4. Chiến lược nội dung

 • Xây dựng chiến lược nội dung (Tự động/ bổ xung/ copy/ tự viết/ biên tập…)
 • Tần suất cập nhật
 • Tích hợp mật độ tự khóa trong nội dung
 • Tính khả dụng nội dung (Usability)
 • Tính update nội dung
 • Trọng lượng của nội dung và nội dung liên quan
 • Chiến lược khai thác

5. Chiến lược quảng bá web

 • Quảng bá web tự nhiên và thông minh
 • Quảng bá web trên các kênh online tương ứng với nội dung phát triển
 • Quảng bá thương hiệu web tốt hơn là phát triển liên kết (Link)
 • Ưu tiên quảng bá nội dung liên quan
 • Ưu tiên quảng bá đúng thời điểm

6. Chiến lược xây dựng liên kết

 • Xây dựng ngân sách và chiến lược Link buidling tự nhiên
 • Chú ý ưu tiên link từ các trang do follow hạn chế no follow
 • Tạo anchor text (Mỏ neo) khi tạo liên kết và alt tag cho liên kết ảnh.
 • Liên kết nên được xây dựng tự nhiên, đa dạng, tránh spam link bừa bãi